BATTEN เก้าอี้ระแนงไม้เอ๊าต์ดอร์ที่ใช้ไม้สักเป็นวัตถุดิบหลักจาก THINKK STUDIO

เก้าอี้และโต๊ะไม้สัก Batten มีไอเดียมาจาก “ระแนงไม้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของการใช้งานไม้ในงานสถาปัตยกรรมภายนอก ผ่านงานดีไซน์ตามแบบฉบับของ THINKK Studio