Anonymous Chair 2017 : “Craft is MAKE” ปริศนาใหม่ของเก้าอี้นิรนาม

งานออกแบบเก้าอี้ทั้งหมด 32 ตัวทั้งจากศิลปิน สถาปนิก ช่างฝีมือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ‘นักเล่าเรื่อง’ ในนิทรรศการ Anonymous Chair 2017