CITY STARS ดาวกลางเมือง

ดีไซน์เฉพาะสุกสกาวกลางแสงไฟที่ห้องพักบรรยากาศสุดล้ำ ของคุณสันธยา โลหะพันธกิจ และคุณพิจาริณี กมลยะบุตร เจ้าของเอเจนซี่โฆษณาชื่อดัง Ongoing…