NooJo art and farm (หนูโจ อาร์ตแอนด์ฟาร์ม) ห้องเรียนชีวิต

my home ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่ “NooJo art and farm (หนูโจ อาร์ตแอนด์ฟาร์ม)” และจะพาทุกคนไปค้นหาแรงบันดาลใจ