GEOFFREY BAWA สถาปนิกผู้ทำให้เราซึ้งถึงคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน

Geoffrey Bawa สถาปนิกเจ้าของแนวคิดสถาปัตยกรรมเขตร้อน กับบทเรียนที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”