ภาษีที่ดินฯ ปี 2564 จ่ายเท่าไร กำหนดจ่ายเมื่อไร?

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 โดยมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไป เพื่อปรับปรุงระบบภาษีเดิม และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในปี 2564 ได้มีการมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 1.ลดอัตราภาษีที่ดินฯ ลง 90% และลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนองลงเหลือ 0.01%   ที่ดินประกอบการเกษตร ภาษีที่ดิน – บุคคลธรรมดา  3 ปีแรก (ปี 2563-2565) ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี – นิติบุคคล เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคา 5 ล้านบาท คิดเป็นภาษี 500 บาท ก็จะชำระเพียง 50 บาท ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย – บ้านหลังหลัก ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี – กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท […]