DEVA FARM สมาร์ทฟาร์มฮอปส์แห่งแรกในไทย

DEVA FARM การเกษตรรูปแบบใหม่ที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่าย