[DIY] โต๊ะไม้บุหญ้าเทียม Semi Outdoor มุมพักผ่อนสีเขียว

ไอเดียแต่ง มุมนั่งเล่น มุมพักผ่อน ในสวนด้วยเฟอร์นิเจอร์บุหญ้าเทียม