Brown House บ้านเรียบง่าย …แบบอีสาน

Brown House Hotel คือประตูสู่อีสานบ้านเฮา บ้านเรียบง่าย ที่เกิดจากการนำเอาเอกลักษณ์ความเป็นอีสานแท้ๆ ออกมาสร้างความแตกต่างได้อย่างน่าสนใจ