Smart Bathroom อุปกรณ์บันเทิงเชิงผ่อนคลายในห้องน้ำสมัยใหม่

นอกจาก สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ในห้องน้ำแล้ว ยังมีอุปกรณ์์อื่นๆที่เข้ามาช่วยสร้างความบันเทิง และให้ความรู้ผ่อนคลายในการใช้ชีวิตในห้องน้ำ