DOMAE DENTAL HOME CLINIC คลินิกทำฟัน ในบ้าน ที่เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างกลมกลืน

คลินิกทำฟัน ในบ้านญี่ปุ่นชั้นเดียว เมื่อครอบครัวโดมาเอะตั้งใจสร้างบ้านหลังใหม่ในจังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น