2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

บรรดาภูมิสถาปนิก นักออกแบบ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้มารวมตัวกันที่งานนี้ 2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย