ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 08-1877 – 2982