โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมรักการอ่าน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมรักการอ่าน 

ด้วยการปรับปรุงห้องสมุด , บริจาคหนังสือ , อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ  รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำทุกปีภายใต้

โครงการปันความรักด้วยความรู้  ในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ 17  ทางโครงการฯ จะไปดำเนินการบริจาคฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน ในเดือนพฤษภาคม 2561

ากท่านใดสนใจบริจาคเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถบริจาคเงินได้ที่หน้าร้านนายอินทร์ทุกสาขาหรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2423-9889 กด 4