อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 2562

5 ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อบ้าน TMB เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆ อยู่เสมอ ปล่อยวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 บาท ไปจนถึง 20,000,000 บาท  หากเป็นบ้านในบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่กำหนดยังให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แต่นอกเงื่อนไขก็ยังปล่อยกู้ได้ถึง 95% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7.275% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ย พิเศษ 3.5% ต่อปีในระยะเวลา 3 ปีแรก

ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 MRR-2.525% ต่อปี

ดอกเบี้ย ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.275% ต่อปี

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

คำนวณสินเชื่อธนาคารทหารไทย


6 | ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง เรียกได้ว่าเป็นธนาคารที่แบ่งย่อยประเภทของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้หลายรูปแบบมาก ทั้งสินเชื่อบ้านจัดสรรที่ร่วมกับธนาคาร สินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น สินเชื่อเพื่อบ้านผู้มีบัญชีมัธยะทรัพย์ทวีซึ่งเป็นรูปแบบการออมทรัพย์ของทางธนาคาร  ทั้งยังมีสินเชื่อสำหรับอาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์ ผู้พิพากษา นักบิน เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.125% ต่อปี

ดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.5% ต่อปี
ดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป คิด MRR-1.25% ต่อปี
(MRR ประกาศ ณ 16 พ.ค. 60 = 7.125%)

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร


7 |ธนาคาร ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงแบ่งเป็นหลายหมวดไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน Proud  สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติดี ไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ สร้างบ้านใหม่ ไถ่ถอน ต่อเติมซ่อมแซม ทั้งนี้หากเป็นลูกค้าสวัสดิการจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงไปด้วย

ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 MRR -3.75% (3.00%) ต่อปี

ลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.5 % ต่อปี

ลูกค้ารายย่อย ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1 % ต่อปี


คำนวณสินเชื่อธนาคาร ธอส.

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร


8 ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกได้ว่าถูกจนน่าตกใจ แต่ด้วยการเป็นธนาคารรัฐที่อยากให้ทุกคนมีบ้าน เงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยาก แต่หลักฐานเอกสารอื่นๆ จะต้องชัดเจนเช่นหากเป็นกรณีปลูกสร้าง จะต้องยื่นแบบแปลน สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างด้วย วงเงินกู้อยู่ที่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินทรัพย์ โดยแบ่งการคิดดอกเบี้ยออกเป็น2 แบบด้วยกันคือ

แบบที่ 1

ดอกเบี้ย ปีที่ 1 =  1.00%

ดอกเบี้ย ปีที่ 2 = MRR – 2.00%

ดอกเบี้ย ปีที่ 3 = MRR – 1.00%

ดอกเบี้ย ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR – 1.00%

แบบที่ 2 

ดอกเบี้ย ปีที่ 1 =  4.00%

ดอกเบี้ย ปีที่ 2-3 = 4.50%

ดอกเบี้ย ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR – 1.00%

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

 


 8 | ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า

 

แบงค์ออฟไชน่าเป็นธนาคารที่คิดรูปแบบดอกเบี้ยแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งที่กล่าวมา รวมถึงธนาคารของรัฐทั้ง 2 แห่งด้วย ซึ่งแบงค์ออฟไชน่าเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR เงื่อนการพิจารณาสินเชื่อของผู้ยื่นกู้จึงแตกต่างไป คือต้องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อย่างเช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านใหม่ ก็มีหลายแบบให้เลือก ใครที่มีประวัติการเงินดีก็น่าพิจารณาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ซึ่งธนาคารแบงค์ออฟไชน่า คิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.50% ต่อปี  

ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 MLR 2.80% ต่อปี

ปีที 3 MLR 4.20% ต่อปี

ปีที่4 MLR 5.5 % ต่อปี

เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ย MLR จะอยู่ที่ 5.02%ต่อปี

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

 

**ธนาคารธอส.และธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐจึงมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในรูปแบบที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง

***ทั้งนี้ข้อมูลที่เรียบเรียงมานี้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารเท่านั้น ซึ่งโปรโมชั่นในส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นเปลี่ยนแปลงตามแต่ละธนาคาร อาทิ บางธนาคารจัดโปรโมชั่นจ่ายดอกเบี้ย MRR ในช่วง 3 ปีแรกเพียง 3% เป็นต้น 

 

MRR คืออะไร?

MRR (Minimum Retail Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่ง MRR จัดเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ที่จะประกาศออกมาเป็นคราวๆ และแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยในกลุ่มนี้จะมี MLR และ MOR ร่วมอยู่ด้วย ซึ่ง MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ นั่นหมายถึงต้องเป็นลูกค้าเครดิตดีก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า แต่เงื่อนไขที่จะกู้ผ่านก็ยากเช่นกัน

ส่วนดอกเบี้ยอีกแบบคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) ป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

ดอกเบี้ยบ้าน
ภาพจาก https://www.qudosbank.com.au

ทริคจ่าย”อัตรา ดอกเบี้ยบ้าน”ที่ถูกกว่า

– อีกหนึ่งกลเมล็ดที่แต่ละธนาคารเสิร์ฟอยู่ในแพคเก็จลดค่าดอกเบี้ยกู้บ้านคือเพิ่มออฟชั่นเสริมให้บ้าน อาทิ ซื้อประกันอัคคีภัยเพิ่มจะได้อัตราดอกเบี้ยในช่วง3 ปีแรกที่ถูกกว่าแพคเก็จปกติที่ไม่มีประกันเสริม ซึ่งบางสิ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นมีไว้ก็ดีเช่นกัน

-หากประกอบอาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์ บางธนาคารจัดประเภทสินเชื่อไว้ให้โดยเฉพาะ จะได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าไปยื่นกู้กับบางธนาคารที่ไม่มี ลองพิจารณาข้อนี้เพิ่มเติม

– ลองเดินงานแฟร์ที่เกี่ยวกับบ้าน สร้างบ้าน ซื้อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาในช่วงนั้น คล้ายๆ กับงานมอเตอร์โชว์ที่จะได้ราคาพิเศษและของแถมมากกว่าช่วงเวลาทั่วไป

-โครงการบ้านจัดสรรบางแห่งร่วมจัดโปรโมชั่นกับทางธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแนะนำให้อยู่แล้ว ลองพิจารณาดูตามเหมาะสม

เรื่อง : JOMM YB.


 

ข้อควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านให้ประหยัดเงินในกระเป๋า


เป็นเพื่อนกันเราได้ใน [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40slo7204x