ที่พักเขาใหญ่

LIVING WITH TRUE FEELING สัมผัสสัจจะแห่งสุนทรีย์ที่ หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต

ที่พักเขาใหญ่
ที่พักเขาใหญ่

/ ตัวอาคารแปรผันตามสภาพพื้นท่ี เพราะเรายังเคารพกับบริบทเดิม
จึงเป็นโจทย์ว่าจะวางตัวอาคารอย่างไร ไม่ให้เด่นเหนือสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เดิม /

ร่องรอยจากรูปลักษณ์บนผืนดินบอกเล่าเรื่องราวในอดีตว่า ที่นี่เคยเป็นเหมืองหินอ่อนเก่า ก่อนจะกลายมาเป็นความพิเศษที่ทําให้ หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจ ปลุกเร้าสัมผัสแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง เมื่อรวมกับการปรุงแต่งด้วยงานสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะ ย่ิงช่วยเสริมให้เวลาแห่งการพักผ่อน ณ สถานท่ีแห่งนี้รุ่มรวยไปด้วยคุณค่าแห่งความงาม

ความพยายามรักษาสภาพดั้งเดิมของที่ต้ังเอาไว้เป็นหัวใจของการออกแบบที่นี่ โดยคํานึงถึง Sense of Place หรือความรู้สึกถึงสถานที่ เป็นเรื่องสําคัญ เพื่อให้ตัวสถาปัตยกรรมบอกเล่าเรื่องราวของที่ตั้ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เมื่อเกิดคำถามว่าจะวางอาคารอย่างไรเพื่อไม่ให้เด่นหรืออยู่เหนือสภาพธรรมชาติเดิม และให้การพักผ่อนหลอมรวมเข้ากับธรรมชาติได้ลงตัวทุกอิริยาบถ แรงบันดาลใจจึงมาจากภาพวาดของ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ซึ่งเป็นภาพตะเกียงเรืองรองผุดขึ้นท่ามกลางป่าเขา โดยถ่ายทอดออกมาเป็นยูนิตของแต่ละห้องที่แทรกตัวท่ามกลางช้ันหินสลับซับซ้อน

เหนือหน้าผาขึ้นไปด้านบนเป็นห้องชมหินผา ประกอบด้วยอาคารสีเทา 3 หลังที่ออกแบบเป็นห้องพักขนาด 90 ตารางเมตร ส่วนภายในหลุมเหมืองเป็นห้องพิงผาหิน ออกแบบเป็นอาคารกระจกทรงกล่องขนาด 40 ตารางเมตรวางตัวแทรกอยู่ระหว่างซอกหิน ระหว่างการออกแบบน้ีจําเป็นต้องสร้างม็อกอัพจากโครงไม้ขนาดเท่าจริงสําหรับหมุนและจัดวางบนไซต์งานจริงจนได้ตําแหน่งสวยงาม แม้แต่งานภายนอกก็ยังคงเคารพบริบทรอบ ๆ  ด้วยการผสมดินจากการล้างหน้าหิน นํามาร่อนเป็นเม็ดสี แล้วผสมกับปูนฉาบสําหรับฉาบลงบนผิวอาคาร ทั้งประณีตและพิถีพิถันเช่นนี้ ความงามแห่งธรรมชาติจึงประจักษ์ต่อสายตาได้โดยแท้

ความท้าทายอีกอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง คือส่วนของอาคารทรงกล่องกระจกที่ต้องแปรผันตามสภาพพื้นที่ กลายเป็นห้องพิเศษที่มีแผ่นหินเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของผนังอาคาร จึงต้องเช่ือมรอยต่อระหว่างตัวอาคารกับผนังหินให้แนบสนิทไม่มีรอยรั่ว และติดตั้ง รางระบายน้ําฝนเพื่อไม่ให้น้ําไหลซึมตามร่องเข้ามาสู่ภายใน รวมท้ังการติดตั้งหลังคาสกายไลท์ซึ่งเป็นกิมมิกให้แสงธรรมชาติช่วยสาดส่องลงมากระทบกับผนังหิน เน้นให้เห็นลวดลายและสีสันท่ีโดดเด่นและสวยงาม

ส่วนเรื่องการตกแต่งภายใน ท่ีนี่ได้ให้คุณค่ากับงานคราฟต์ รวมถึงดีเทลในงานอินทีเรียร์และเฟอร์นิเจอร์เป็นสําคัญ เพื่อช่วยเสริมให้อารมณ์ภายในห้องสไตล์โมเดิร์นรู้สึกนุ่มนวลขึ้น ผลงานทุกชิ้นล้วนสร้างสรรค์ข้ึนจากฝีมือของ คุณปุ๊ -ยุทธนา บํารุงกิจ ช่างฝีมืองานไม้มือรางวัล โดย เน้นออกแบบให้เข้ากับความงามของแต่ละห้องท่ีแตกต่างกัน เพราะฉะน้ันทุกห้องจึงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 

หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นเรียบเท่ ตกแต่งด้วยประติมากรรมชิ้นมาสเตอร์พีซ
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
งานสถาปัตยกรรมเรียบๆ สไตล์โมเดิร์น แฝงดีเทลด้วยวัสดุที่เลือกสรรตามความงามเฉพาะตัว อย่างประตูหน้าที่เป็นแผ่นเหล็กเจาะรู เสาไม้ และชุดโซฟาจากเส้นหนังบิดเกลียว
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
ส่วนต้อนรับให้ความรู้สึกเหมือนแกลเลอรี่ขนาดย่อม ทั้งสวยงามและเป็นกันเอง
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
ห้องอาหารออกแบบกระจกสูงจรดฝ้าเพดานเป็นผนังสองด้าน เปิดรับความงามตามธรรมชาติจากภายนอก เข้ากับความงามของศิลปะจากผลงานของศิลปินชั้นครู
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
มุมมองจากห้องชมหินผาเปิดออกสู่ทัศนียภาพมุมกว้างโดยรอบของเหมืองหิน
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ต
ครีเอตให้มีน้ำตกไหลลงมาจากผาหิน ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ด้านบนคือห้องชมหินผา เหมาะสําหรับผู้เข้าพักที่ชอบชมวิวในมุมมองที่เปิดโล่ง ส่วนห้องพิงผาหินด้านล่าง เอาใจคนอยากใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะกําแพงด้านหนึ่งเป็นแผ่นหินแท้ๆ

 ชมห้องพักต่อ คลิกที่นี่