การยื่นภาษีปี 2560

การยื่นภาษีปี 2560 กับปี 2559 มีความแตกต่างกันอย่างไร

การยื่นภาษีปี 2560
การยื่นภาษีปี 2560

วิธีการยื่นภาษี และระยะเวลาการยื่นภาษี

สามารถยื่นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยทำได้ 2 วิธี

1. รวบรวมเอกสารในการใช้สิทธิลดหย่อนทั้งหมด ยื่นกับกรมสรรพากรประจำท้องที่ และ

2. สามารถยื่นทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php และเก็บเอกสารในการใช้สิทธิลดหย่อนไว้เผื่อมีการเรียกตรวจจากสรรพาการ

– กรณีที่ยื่นแบบภาษีแล้วรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษี หรือกรณีที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินกว่าที่จะต้องจ่ายจริง สามารถขอรับเงินที่ถูกหักนี้จากสรรพากรได้ โดยหากยื่นที่สรรพากรพื้นที่สามารถติดต่อขอรับเงินภาษีที่ได้ชำระไปแล้วได้ที่สรรพากรนั้นๆ หรือหากยื่นทางอินเตอร์เน็ตสรรพากรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยที่บัญชีธนาคารจะต้องลงทะบียนเป็นบัญชี PromptPayเท่านั้น (PromptPay หรือ พร้อมเพย์ เป็นบริการที่ใช้สำหรับโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน) หากไม่มี สรรพากรจะคืนเงินภาษีให้ในรูปแบบของเช็ค ส่งมาตามที่อยู่ที่เราแจ้งไว้กับสรรพากรค่ะ

– หากยื่นภาษีแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มให้สรรพากร ต้องชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี หากไม่ได้ชำระภายในกำหนดจะถือว่ายังไม่ได้ทำการยื่นแบบภาษีโดยจะต้องติดต่อสรรพากรพื้นที่ และชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

– สามารถชำระได้หลายช่องทาง ดังนี้  ชำระโดยตรงกับธนาคาร, e-Payment, ATM on Internet, Internet Credit Card, Counter Service, Tesco Lotus, ไปรษณีย์, Internet Banking, ATM ฯลฯ เป็นต้นค่ะ

– จ่ายภาษีสามารถผ่อนได้ ดังนี้  ถ้าต้องชำระภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้น สามารถติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ โดยที่

งวดที่1 ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม

งวดที่2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1

งวดที่3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อรู้ความต่างของรายการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาปี 2559 กับ ปี 2560 แล้ว หวังว่าจะทำให้คุณผู้อ่านเตรียมตัวยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยนะคะ


อ่านเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติม

เพื่อนบ้าน ก่อความเดือดร้อนรำคาญ แก้ไขอย่างไร ในทางกฎหมาย

ที่ดินตาบอด คืออะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ซื้อที่ดินติดสัญญา ภาระจำยอม ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?