การยื่นภาษีปี 2560 กับปี 2559 มีความแตกต่างกันอย่างไร

การยื่นภาษีปี 2560
การยื่นภาษีปี 2560

ใกล้จะสิ้นปีแล้ว เตรียมตัวเรื่อง การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา กันหรือยังคะ ที่สำคัญรู้หรือเปล่าว่า การยื่นภาษีปี 2560 นี้ทางกรมสรรพากรได้มีการแก้ไขอยู่หลายรายการ ซึ่งแตกต่างจากการยื่นภาษีปี  2559 ที่ผ่านมา หากใครยังไม่ทราบ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยจ้า

การยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาปี 2559 กับ การยื่นภาษีปี 2560 มีความแตกต่างกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการหักค่าลดหย่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ ซึ่งส่งผลต่อการคิดคำนวณภาษี และอัตราภาษีที่ต้องชำระ ดังนี้ค่ะ

1. ลดหย่อนค่าใช้จ่าย

เดิม : หักได้ร้อยละ 40  แต่ต้องไม่เกิน  60,000  บาท 

ใหม่ : หักได้ร้อยละ 50  แต่ต้องไม่เกิน  100,000 บาท

2. ลดหย่อนผู้มีเงินได้

เดิม : 30,000 บาท

ใหม่ : 60,000 บาท

3. ลดหย่อน สามี ภริยา (ไม่มีรายได้)

เดิม :  30,000 บาท

ใหม่ : 60,000 บาท

4. ลดหย่อนบุตร

เดิม :  คนละ 15,000 บาท  ลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน

ใหม่ : คนละ 30,000บาท ไม่จำกัดจำนวนบุตร  (กรณีบุตรบุญธรรมลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน)

5. ค่าเล่าเรียนบุตร

เดิม :  คนละ 2,000 บาท

ใหม่ : ยกเลิก

6. ค่าลดหย่อน กองมรดก

เดิม :  30,000บาท

ใหม่ : 60,0000บาท

7. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  คนละ 30,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

8. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ คนละ 60,000 บาท (ไม่มีการแก้ไข)

9.  ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ไม่เกิน100,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

10. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา  ไม่เกิน 15,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

11. *ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 15%ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน  200,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

12. *เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  15%ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน  500,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

13. *เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  15%ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

14. *เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ  ไม่เกิน 500,000  บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

15. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  15%ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่มีการแก้ไข)

16. ดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อบ้าน  ไม่เกิน 100,000 บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

17. เงินสมทบประกันสังคม เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  9,000  บาท  (ไม่มีการแก้ไข)

18. เงินบริจาคทุนการศึกษา  ลดหย่อนได้2เท่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10  หลังจากหักลดหย่อนแล้ว  (ไม่มีการแก้ไข)

19. บริจาคทั่วไป  เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 หลังจากหักลดหย่อนแล้ว  (ไม่มีการแก้ไข)

* หมายเหตุ ประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ ซื้อหน่วยลงทุนRMF เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ซื้อทุกอย่างรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ที่มาของข้อมูล: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560

>>วิธีการยื่นภาษี และระยะเวลาการยื่นภาษี<<