สามพรานโมเดล ต้นแบบความยั่งยืน ผลผลิตจากสวนสู่ PATOM ORGANIC CAFE

สามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรสู่ร้าน PATOM คาเฟ่ดีไซน์ทันสมัยมุ่งแนวความคิดสู่ความยั่งยืน