TROPICAL BOX HOUSE “ลังไข่” บ้านคอนกรีต กลางป่าร้อนชื้น

บ้านเปลือยผิวกลางป่าทรอปิคัล ตอบโจทย์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผลงานโดย WHBC Architects สตูดิโอออกแบบสัญชาติมาเลเซีย