TRIMODE C คราฟต์คือภาษาสากล

TRIMODE STUDIO ขยายขอบเขตงานออกแบบสู่แนวทางของคราฟต์อย่างจริงจัง ภายใต้แบรนด์ใหม่ล่าสุด TRIMODE C เพื่อสื่อสารงานคราฟต์ไทยในภาษาสากล