[DIY] ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จากเปลือกข้าวโพด

หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำ ดอกไม้จันทน์ my home เลยนำวิธีทำดอกดารารัตน์มานำเสนอค่ะ