ถวายข้าวพระพุทธ / ลาข้าวพระพุทธ

ถวายข้าวพระพุทธ  

อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ

 

ลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามะ