ถวายข้าวพระพุทธ / ลาข้าวพระพุทธ

บทสวดถวายข้าวพระพุทธ  

อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามะ