สมาทานศีล (ฆราวาสทั้งหมดกล่าวตามภิกษุ)

สมาทานศีล

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง)

(ภิกษุกล่าว) ศีเลนะสุขคติงยันติ   (ฆราวาสรับ) สาธุ

(ภิกษุกล่าว) ศีเลนะโภคะสัมปะทา   (ฆราวาสรับ) สาธุ

(ภิกษุกล่าว) ศีเลนะนิพพุติงยันติ ตัสสมา ศีลัง วิโสทะเย   (ฆราวาสรับ) สาธุ