HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องน้ำ

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ ห้องน้ำ จำนวนและขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดของสุขภัณฑ์ต่างๆ ในห้องน้ำว่าใหญ่เล็กเพียงใด