HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องครัว

ปัจจัยสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องทราบจะเป็นตัวกำหนดให้ผู้ออกแบบสามารถทำออกมาให้สนองประโยชน์แก่แต่ละบ้านได้เหมาะที่สุด เราจึงมีแบบ HUMAN SCALE ในห้องครัว