รู้จัก Sustainnovation เปลี่ยนโลกอย่างยั่งยืน

ด้วยปัญหาความยั่งยืนที่รุมเร้าอยู่ เราไม่สามารถแก้ไขแบบเห็นผลได้ด้วยวิธีเดิม หรือเป็นปัญหาที่เกิดใหม่ จึงต้องหานวัตกรรมและวิธีใหม่มาแก้ปัญหาด้วย Sustainnovation

Sustainnovation คืออะไร

Sustainnovation หมายถึง แนวทางหรือเทคโนโลยีใหม่ที่นําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม นําไปสู่สุขภาวะที่ดี อยู่ดีมีสุข (Well-being) รักษาความสมดุล เกิดประโยชน์ต่อความสุขของคน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย RISC ทำเป็นหนังสือ Sustainnovation : Innovation for a Better World ซึ่งมีข้อมูลและงานวิจัยทั้งที่ RISC ได้รวบรวมและเขียนขึ้นมา และจำแนกตัวอย่างนวัตกรรมจากการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Sustainnovation” ให้เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างเทรนด์ (Trend) นวัตกรรมจากทั่วโลก จำแนกออกเป็นทั้งหมด 6 หมวด ดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ Sustainnovation ฟรี

หมวดที่ 1 สุขภาวะ

Fahsai Mini
ปีที่พัฒนา: 2021 ประเทศที่ผลิต: ไทย
โดย: RISC, Unbox Lab

หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส มินิ” เป็นการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงกว่า 2 รุ่นก่อน โดยมีความสูง 3.20 เมตร และฐานกว้าง 1.35 x 1.35 เมตร ฟอกอากาศได้ 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งสนามฟุตบอล ทํางานด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากระบบ ดักจับฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กถึง 0.3 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM2.5 และฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) เป็นระบบดักจับฝุ่นด้วยระบบน้ำ โดยใช้นํ้าในระบบเพียง 50 ลิตรต่อวัน และมีระบบหมุนเวียนนํ้าบางส่วนให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีโอโซนและระบบกรองนํ้า

MQDC Single-sided Ventilation Window
ปีที่พัฒนา: 2020 ประเทศที่ผลิต: ไทย
โดย: RISC และ YKK AP Thailand
อาคารสูงทั่วไปมักเปิดหน้าต่างได้เพียงด้านเดียว เนื่องจากความกดอากาศที่ต่างกัน ส่งผลให้การระบายอากาศภายในห้องพักไม่ดี จึงออกแบบหน้าต่างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนอากาศจากภายในอาคารและห้องพัก ลดการสะสมฝุ่นละออง สารอินทรีย์ระเหยง่าย คาร์บอนไดออกไซด์ และมีการออกแบบองศาการเปิด-ปิดและความสูงหน้าต่างที่ปลอดภัยจากการพลัดตก

AVA Carpet
ปีที่พัฒนา: 2020 ประเทศที่ผลิต: ไทย
โดย: RISC และ The Carpet Maker

เส้นใย AVA (Anti-Viral Allergy Free Fiber) คือ เส้นใยที่มีส่วนประกอบจากเส้นใยขนสัตว์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัสชนิด RNA ทั้งโคโรนาไวรัส (Coronavirus) เมอร์ส (MERS) และซาร์ส (SARS) โดยการกําจัดโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัส ทําให้ไวรัสส่วนใหญ่จะตายลงทันที และยับยั้งการถอดรหัสสารพันธุกรรม ทําให้ไวรัสที่ยังเหลืออยู่ไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ เพียงการเดินบนพรม 4 ก้าว ก็จะช่วยลดไวรัสที่ติดมากับรองเท้าให้เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เหมาะสำหรับปูหน้าทางเข้าอาคารและหน้าลิฟต์


หมวดที่ 2 สิ่งแวดล้อม

AirCarbon: A sustainable plastic for the future. (2021). https://www.bbeb.com

AirCarbon: A Sustainable Plastic for The Future
ปีที่พัฒนา: 2021 ประเทศที่ผลิต: สหรัฐอเมริกา
โดย: บริษัท Newlight Technologies จำกัด

AirCarbon ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวัสดุคาร์บอนลบที่ผลิตจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ จากการดักจับก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากฟาร์ม พื้นที่ฝังกลบ หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยนําก๊าซมีเทนมาผสมกับอากาศและใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยามาแปลงเป็นพลาสติกพอลิเมอร์ โดยปราศจากการใช้นํ้ามันเหมือนพลาสติกชนิดอื่น และสามารถใช้เป็นองค์ประกอบสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถึง 75 ประเภท ตั้งแต่ฟิล์มห่อสินค้า ฝาขวดนํ้าไปจนถึงส่วนประกอบยานยนต์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

Recycled Plastic Road
ปีที่พัฒนา: 2020-2021 ประเทศที่ผลิต: ไทย
โดย: SCG, Dow Chemical และ RISC

การนําขยะพลาสติกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พลาสติกพอลิเอทีลิน (PE) พลาสติกพอลิโพรพีลีน (PP) พลาสติกพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) และพอลิสไตรีน (PS) มาบดและผสมลงในยางมะตอย 8 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนํามาทําเป็นถนนยางมะตอย ช่วยในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก โดยถนน 1 กิโลเมตร สามารถลดขยะพลาสติกได้ 3.8 ตัน

Upcycled Curbside & Walkway
ปีที่พัฒนา: 2020 ประเทศที่ผลิต: ไทย
โดย: RISC, GC, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ส.อรุณคอนกรีต

พื้นทางเดิน และขอบคันหินที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกอัตราส่วน 12 เปอร์เซ็นต์ (โดยนํ้าหนัก) โดยทางเดินเท้า 1 แผ่นมีส่วนผสมของขยะพลาสติก 1.45 กิโลกรัม และขอบคันหินความยาว 1 เมตร มีส่วนผสมของขยะพลาสติกประมาณ 3 กิโลกรัม มีคุณภาพเทียบเท่ากับวัสดุในท้องตลาด สามารถนําไปใช้ได้จริง ช่วยลดขยะที่เป็นปัญหาต่อชุมชน สังคม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากร

CloudFisher. (2019). https://www.wasserstiftung.de/en/cloudfisher

CloudFisher: Converting Fog into Drinking Water
ปีที่พัฒนา: 2019 ประเทศที่ผลิต: เยอรมนี
โดย: บริษัท Aqualonis จำกัด

CloudFisher นวัตกรรมเพื่อช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือภูเขาให้สามารถเปลี่ยนหมอกให้เป็นนํ้าดื่มสะอาดปลอดภัยได้ ทําจากตาข่ายสามมิติ โดยมีขนาดของตาข่ายหลายขนาด ทํางานโดยใช้หลักการเหมือนใยแมงมุมที่เก็บหยดนํ้าจากหมอกเอาไว้ และนํ้าจะไหลลงสู่ภาชนะด้านล่าง ผ่านท่อลําเลียงไปสู่หมู่บ้าน ตาข่ายขนาด 9 ตารางเมตรสามารถผลิตนํ้าได้ 36-126 ลิตรต่อวัน นํ้าที่ได้จากกรรมวิธีนี้ยังสามารถใช้ในการรดนํ้าพืชผลหรือพื้นที่ป่าไม้ได้อีกด้วย

DB Export Beer Bottle Sand. (2019).
www.colensobbdo.co.nz/portfolio/work-db-export-beer-bottle-sand

Sand from Recycled Beer Bottles
ปีที่พัฒนา: 2019 ประเทศที่ผลิต: นิวซีแลนด์
โดย: บริษัท DB Breweries จำกัด

ชายหาด 2 ใน 3 ของโลกกําลังลดลง เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่การก่อสร้างและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงเภสัชภัณฑ์ ที่ต้องพึ่งพาทรายในผลิตภัณฑ์ของตน ในนิวซีแลนด์มีการส่งแก้ว 60,000 ตันไปฝังกลบทุกปี จึงทําให้ DB Breweries พัฒนาใช้เครื่องผลิตทรายจากขวดเบียร์ DB Export เพื่อสร้างวัสดุทดแทนทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ


หมวดที่ 4 พลังงาน

Energy harvester collects energy from sunlight and raindrops. (2018). https://phys.org/news/2018-03-energy-harvester-sunlight-raindrops.html

Solar Cell that Converts Raindrops into Energy
ปีที่พัฒนา: 2018 ประเทศที่ผลิต: จีน
โดย: Yuqiang Liu จาก Soochow University

อุปกรณ์ไฮบริดจากการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอนร่วมกับแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็กไทรโบอิเล็กทริก (Triboelectric Nanogenerator) เพื่อใช้แปลงการตกกระทบของเม็ดฝนเป็นพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถเก็บสะสมพลังงานอย่างสมํ่าเสมอ ลดข้อจํากัดของการสะสมพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปให้สามารถสร้างพลังงานในช่วงฝนตกได้

Ingeniously Simple Solar-Powered Charger. (2014). https://mymodernmet.com/kyuho-song-boa-oh-window-socket

Solar Glass
ปีที่พัฒนา: 2017 ประเทศที่ผลิต: สหรัฐอเมริกา
โดย: มหาวิทยาลัยมิชิแกน

กระจกพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจับและเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้ โดยทีมวิจัยระบุว่า สามารถใช้งานบริเวณพื้นที่หน้าต่างได้ 5 – 7 พันล้านตารางเมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการพลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากการใช้กระจกพลังงานแสงอาทิตย์


หมวดที่ 5 การขนส่ง

Waitrose takes new electric delivery vans for a spin in London. (2021). https://retailtechinnovationhub.com/
home/2021/11/3/waitrose-takes-new-electric-delivery-vans-for-a-spin-in-london)

Waitrose Delivery Vans Fuelled by Food Waste
ปีที่พัฒนา: 2021 ประเทศที่ผลิต: อังกฤษ
โดย: บริษัท Waitrose & Partners จำกัด

Waitrose เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษได้เปิดตัวรถตู้ส่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ รถตู้
ขับเคลื่อนด้วยไบโอมีเทนซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสําหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี ค.ศ. 2030 มีเป้าหมายในการพัฒนายานพาหนะขนส่งสินค้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและไบโอมีเทนทั้งหมด

Bimoz Premium Kit XL – World’s Lightest & Smartest e-Bike Drive. (2019).
https://www.gadgenda.com/bimoz-premium-kit-xl-world-s-lightest-smartest-e-bike-drive

Bimoz: World’s Lightest and Smartest E-bike Drive

ปีที่พัฒนา: 2019 ประเทศที่ผลิต: สวิตเซอร์แลนด์
โดย: บริษัท Bimoz จำกัด

เทคโนโลยี E-bike ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน เพื่อช่วยสร้างความสะดวกสบายขณะเดินทาง โดยสามารถ
ใช้จักรยานคันเก่าเปลี่ยนเป็น E-bike ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีนํ้าหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม รวมแบตเตอรี่ เพื่อ
สะดวกต่อการพกพาไปทุกที่ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยจดจําตําแหน่ง GPS ติดตามเส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนของผู้ใช้งาน และสามารถจําลองภูเขาบนถนนเรียบเพื่อฝึกกล้ามเนื้อขาได้อีกด้วย


หมวดที่ 6 การบริโภคอาหาร

SONNET155 Germany: The upgrade to the ordinary paper bag. (2021).
https://www.gp-award.com/de/produkte/sonnet

Sonnet155 Fruit Waste Shopping Bags
ปีที่พัฒนา: 2021 ประเทศที่ผลิต: เยอรมนี
โดย: Johanna Hehemeyer-Cürten และ Lobke Beckfeld

กระเป๋าที่มีดีไซน์ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทั้งหมด และใช้วัสดุจากขยะจาก การผลิตเซลลูโลสที่มาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอพร้อมกับเพคติน โดยออกแบบให้เป็นของใช้ในชีวิตประจําวัน และยังสามารถย่อยสลายเองได้จากการฝังกลบอีกด้วย

Demetra. (2017). https://www.unido.it/award2017/demetra/

Demetra: Reducing Food Waste with Food Preservation Technology
ปีที่พัฒนา: 2017 ประเทศที่ผลิต: อิตาลี
โดย: บริษัท Green Code Srl. จำกัด
นวัตกรรมการถนอมอาหาร โดยการใช้สารสกัดจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลจากธรรมชาติ ช่วยชะลอการสุกของผลไม้ เพิ่มความต้านทานโดยธรรมชาติของผลไม้ต่อเชื้อโรค นอกจากนี้ส่วนผสมของ Demetra ปลอดภัยสําหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผลผลิตไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นขณะขนส่ง ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยลดขยะอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของชําได้


คอลัมน์ Home Expert นิตยสารบ้านและสวน มี.ค.2566

เรื่อง : RISC

เรียบเรียง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์

ภาพ : อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม, RISC


คืนสมดุลให้โลกและชีวิตด้วย นวัตกรรมความยั่งยืน
ลดความร้อนให้บ้านด้วยวิธีธรรมชาติ

ติดตามบ้านและสวน