วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนไปในปี 2019