“เรือนพิรุณโปรยปราย” ค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 81 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘ เรือนพิรุณโปรยปราย ‘ The Phirun Proiprai (Falling Rain) Dormitory ผลงานของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการออกแบบอาคารพักสำหรับเด็กแห่งค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 81 จังหวัดตาก 

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรยปราย

ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ของตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยังมีห้องเรียนสาขาเล็ก ๆ ของ โรงเรียนบ้านหนองบัว ที่ตั้งอยู่มาเป็นเวลากว่าสิบปี โดยห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคีนี้ มีนักเรียนชาวไทยภูเขาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมปลายราว 70 คน และเนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากตัวตำบลและหมู่บ้านข้างเคียงกว่าสิบกิโลเมตร ทำให้เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาตัดสินใจเลิกเรียนหนังสือ เนื่องจากความยากลำบากในการเดินทาง จึงจุดประกายให้โรงเรียนบ้านหนองบัว มีแนวคิดที่จะสร้างห้องพักสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรยปราย

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสออกแบบอาคารพักสำหรับเด็กจำนวน 20 คนแห่งนี้ ที่มีข้อจำกัดและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การใช้ไฟฟ้า การขนส่ง หรือเรื่องงบประมาณที่จำกัด ทำให้ทีมออกแบบต้องวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ บริบทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เกิดเป็น เรือนพิรุณโปรยปราย แห่งนี้ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกลุ่มค่ายอาสาที่ได้คิดและลงมือก่อสร้างเอง โดยโครงการก่อสร้างครั้งนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ทั้งในเรื่องการทำงานและในการให้ความรู้เกี่ยวเทคนิคการก่อสร้างที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในห้องเรียนอีกด้วย

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรายปราย ไดรับการออกแบบให้เป็นเรือนนอนขนาดกระทัดรัด 3.35 x 9.6 เมตร ที่มีสเปซระเบียงกว้าง 1.2 เมตรยื่นออกสองฝั่ง ยกใต้ถุนสูง 2 เมตร สำหรับใช้งานอเนกประสงค์ใต้อาคาร ตัวเรือนตั้งอยู่บริเวณสวนด้านหลังของโรงเรียน ที่มีสภาพภูมิประเทศลาดชัน ทำให้ตัวโครงสร้างอาคารมีการผสมผสานโครงสร้างทั้งระบบ ไม้ คอนกรีต และเหล็กโดยเลือกใช้จากข้อจำกัดทางการก่อสร้าง อย่างพื้นอาคารที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จ, ผนังอาคารทำจากไม้ไผ่ในพื้นที่ นำมาประกอบเรียงเป็นลวดลายที่ต่างกัน และนำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทั้ง ฝาขัดแตะ สับฟาก รวมถึงผนังกึ่งโปร่งกึ่งทึบมาผสมผสานให้เข้ากับอาคารสไตล์เรียบง่ายอันเกิดจากการเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น ที่นิสิตได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่เรียนมาทดลองออกแบบกันขึ้นมาใหม่อีกด้วย

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรยปราย

เรือนพิรุณโปรยปราย

ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่มีอยู่ เหล่านิสิตคณะสถาปัตกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรือนพิรุณโปรยปรายแห่งนี้ จะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนน้อง ๆ ให้ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างที่พวกเราได้รับ และพยายามส่งต่อเสมอมา

ที่ตั้ง: โรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ประเภทอาคาร: เรือนนอนขนาด 20 คนสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้
พื้นที่: 3.35x9.6 เมตร
ระยะเวลาการก่อสร้าง: 28 วัน
งบประมาณ: 170,000 บาท
วัสดุในการก่อสร้าง: โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม้ ไม้ไผ่ เหล็ก
รายชื่อทีมออกแบบและก่อสร้าง: คเณศ นิพัทธ์ธีรนันท์ / ณัฐดนัย ตัมพานุวัตร / อริย์ธัช ชัยนิลพันธุ์ / ธนาธิป ศิริผลหลาย / คีตา ฐาปนพันธ์นิติกุล / พลกฤต วิศิษฏ์ศาสตร์กุล / ณัฐดนัย ปลิวมา / สรรสร้าง ช่วยชู / พีรวิชญ์ ตัณฑวิรุฬห์ / พัสกร กสิพล / ภาสวิชญ์ วิทยถาวรวงศ์ / ทิวัตถ์ เกลียวปฏินนท์ / คณิน อ. สุทธมนัสวงษ์ / กฤตเมธ สุขสมประสงค์ / พชร เกษมสัตยากร / สิรภพ สุภาวิตา / จิตวัต เสาวพันธ์ และสมาชิกชาวค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 81 ทุกคน

อ่านต่อเรื่อง ห้องเรียนพอดีพอดี บรรเทาวิกฤตด้วยโอกาส คลิก