Beyond Perception : 9 รูป 9 เรื่อง เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมผ่านภาพ

9 ภาพจาก “นักถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม” 9 ท่าน ที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งด้วยภาพภาพเดียว แต่กลับบอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมได้อย่างแยบยล

keyboard_arrow_up