ISSUE 501 : MAY 2018

บ้านและสวน เล่มใหม่ เดือนพฤษภาคม ฉบับนี้เป็นเรื่องการแต่งบ้านง่ายๆ แบบ undecorated หรือ “แต่งบ้านเหมือนไม่แต่ง”